Dataskyddsmeddelande

Detta är Fastighets Ab Kabelhusets register- och dataskyddsmeddelande i enlighet med personuppgiftslagen (§ 10 och § 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registeransvarig

Fastighets Ab Kabelhuset
info (at) kaapeli.com
FO-nummer: 0873650-6
Adress: Tallbergsgatan 1 C 15, 00180 Helsingfors, Finland

I detta dataskyddsmeddelande berättar vi hur vi behandlar personuppgifterna i Fastighets Ab Kabelhusets kommunikation, marknadsföring, kundrelationshantering och försäljning.

Du har rätt till skydd av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter utförs på grundval av lagenliga grunder för behandling och på ett transparent sätt. Fastighets Ab Kabelhuset har förbundit sig till att skydda integriteten i enlighet med dataskyddslagen (1050/2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.

Kontaktperson i registerfrågor

Karoliina Eerola, tel. +358 40 591 5005, karoliina.eerola (at) kaapeli.com.

Registrers namn

Kontaktuppgiftsregister.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för företagskommunikation, hantering av kundrelationer och tillhandahållande av experttjänster till våra kunder samt för marknadsföring och försäljning. Grunden för behandling av personuppgifter är företagets berättigade intresse, kundrelationsavtal eller personens samtycke.

Automatiska beslut

Inga automatiska individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) tas.

Personling information som behandlas

Personligt identifierbar information:

 • Kontaktinformation: namn, e-postadress, telefonnummer
 • Information relaterad till arbetsuppgiften: uppgift, ansvarsområde
 • Kontakt- och bakgrundsinformation för arbetsgivarföretaget
 • Evenemangsinformation: deltagande i evenemang eller kontakt till försäljning och kundservice
 • Eventuella tillstånd och samtycken
 • Eventuella övriga uppgifter som samlats in med personens samtycke
 • Lagringstid för personuppgifter
 • Vi kommer att lagra personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som definieras ovan i enlighet med gällande lagstiftning.

Ordinarie informationskällor

 • Information som registrerade själva meddelat via webbplatsen, e-post eller på annat sätt
 • Företagets kundregister
 • Information om företagens kontaktpersoner som erhållits från Suomen Asiakastietos beslutsfattarregister, företagens offentliga webbplatser, sociala nätverk på webben eller andra motsvarande register.
 • Register som förs av myndigheterna inom de gränser som lagen tillåter (t.ex. www.ytj.fi).

Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics från de webbplatser som förvaltas av Fastighets Ab Kabelhuset och i samband med genomförandet av enkäter (t.ex. SurveyMonkey vars sekretesspolicy finns på https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy, eller Webropol vars integritetspolicy finns på: https://webropolse.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/08/Rev-2021-Webropol-Sverige-AB-integritetspolicy-for-kund-och-anvandarregister.pdf.

Registerförare och upptålande av information

Personuppgifter behandlas av företagets anställda vars uppgifter innefattar det samt de anställda och partners i Fastighet Oy Kaapelitalo Ab som är auktoriserade för kontaktinuppgiftsregistrets tekniska underhåll och användarstöd. 

Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter.

Regelmässing utlämning av uppgifter och överföring av information utanför EU eller europeiska ekonomiska området

Uppgifter överförs inte utanför företaget.

Användning av cookies

Vi använder den så kallade cookie -funktionen. Läs mer om vår cookie policy.

Principer för skydd av registrer

Registret ska hanteras med vederbörlig försiktighet och de uppgifter som behandlas av informationssystemen ska skyddas tillräckligt. Systemen som används i registret finns i övervakade utrymmen hos Fastighet Oy Kaapelitalo Ab:s partner i Finland. Utrymmen är förenliga med Kommunikationsverkets föreskrift (54A/2012M).

Användarrätt till uppgifterna i registret har endast de personer som är i den registeransvariges tjänst och som behöver uppgifterna. Användare är bundna av tystnadsplikt.

Dina  rättigheter

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter som sparats i registret. Du har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Du har också rätt att begränsa eller motsätta handläggningen av dina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Du har också rätt att återkalla ditt tidigare samtycke till behandling av uppgifter eller att överklaga till tillsynsmyndigheten om du anser att integritetspolicyn brutits då dina personuppgifter behandlats. Du har också rätt att förbjuda användning av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Skicka en skriftlig begäran om granskning med underskrift till personen som är ansvarig för registreringsärenden per post eller e-post till företagets adress:

Fastighets Ab Kabelhuset
Tallbergsgatan 1 C 15
00180 Helsingfors
info (at) kaapeli.com

Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Denna rätt är gratis upp till en gång per år.

Ändring av dataskyddsmeddelande

Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden och förbehåller oss därför rätten att ändra detta dataskyddsmeddelande genom att meddela om det på våra tjänster. Ändringarna kan också basera sig på ändrad lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med innehållet i detta dataskyddsmeddelande.

Vår dataskyddsmeddelande har senast uppdaterats den 30 November 2023.